www.autokatalogas.eu

AE putojantis stiklo valiklis 500ml

AE putojantis stiklo valiklis 500ml
Prekės nuotraukos yra informacinio pobūdžio!
Prekės aprašas:

Efektyvus putojantis stiklo valiklis automobiliui ir buičiai.
Puikiai pašalina kelio nešvarumus, alyvos, silikono liekanas.
Užpurkškite priemonę ant valomo paviršiaus ir nuvalykite su mikropluošto audiniu arba popierine servetėle.

Pavojingumo frazės:
H226 - Degūs skysčiai ir garai

Atsargumo frazės:
P101: kreiptis į gydytoją
P102: laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje
P210: laikyti atokiau nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti
P280: Dėvėti apsaugines pirštines / apsauginius drabužius / akių apsaugą / veido apsaugą
P303 + P361 + P353: PATEKUS ANT ODOS (ar plaukų): Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu / dušu
P370 + P378: Gaisro atveju: gesinimui naudokite ABC miltelių gesintuvą.
P501: Turinį / talpyklą išmeskite į specialų atliekų surinkimo punktą.

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.Prekės kodas APC-023779
RMK su PVM 3,00
(LTL) 10,36